Autor   Post  
Administrator
Status Status
SŻ1111
PD: 1129
PostID #5753
Jeśli masz jakikolwiek problem z użytkowaniem strony lub któregoś z modułów, pisz tutaj. W miarę możliwości postaramy się udzielić odpowiedzi. Również jeśli nie znalazłeś odpowiedzi w tematach pomocy, tutaj możesz o to zapytać.

Pytania należy zadawać konkretnie i opisać problem. W jakich okolicznościach wystąpił, w jakiej przeglądarce, czy powtórzył się później, itd. Tematy w stylu "Ej, co jest?" albo "Dlaczego tu nie ma koła fortuny i linków to twittera" będą usuwane.
»Zamieszczono 14-03-2012 13:510
Zgłoś!
Postać
Status Status
SŻ: 0
PD: 0
PostID #50353
UWAGA: Treść przeznaczona dla osób pełnoletnich
Kliknij aby przeczytać
Treść testowa
 o_O  :szalony:  :oops: 
Uwaga Administratora
Testowa notka administratora
~Luna_s20
Uwaga moderatora
Testowa notka moderatora
~Wilcza
Uwaga Mistrza Gry
Testowa notka Mistrza Gry
~Alchemik
»Zamieszczono 13-01-2019 16:090
Zgłoś!
Administrator
Moderator
Mistrz Gry
Status Status
SŻ1387
PD: 1209
PostID #50354
Potrzebuję sprawdzić czy mie%ca będą źle napisane.
»Zamieszczono 13-01-2019 20:140
Zgłoś!
Postać
Status Status
SŻ: 0
PD: 0
PostID #50355
Miejsca, Miejsca miejsca
»Zamieszczono 13-01-2019 20:190
Zgłoś!
Administrator
Moderator
Mistrz Gry
Status Status
SŻ1387
PD: 1209
PostID #50372

UWAGA: Treść przeznaczona dla osób pełnoletnich
Kliknij aby przeczytać
Nie możesz na to patrzeć.

»Zamieszczono 18-01-2019 11:100
Zgłoś!
Administrator
Moderator
Mistrz Gry
Status Status
SŻ1387
PD: 1209
PostID #50373

Spoiler: Kliknij aby rozwinąć
USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw1), 2) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4: a) po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu: „14a) operacja transportu intermodalnego – operacje: a) transportu kombinowanego albo międzynarodowego transportu kombinowanego, b) transportowe obejmujące żeglugę śródlądową lub transport morski, których częścią jest transport drogowy o długości początkowego lub końcowego odcinka drogowego nieprzekraczającego 150 km na terytorium Unii Europejskiej, przy czym gdy jest to niezbędne w celu dotarcia do najbliższego miejsca umożliwiającego obsługę pojazdu dokonującego operacji transportu intermodalnego, przewoźnik może przekroczyć długość odcinka drogowego; 14b) wysyłający – uczestnik operacji transportu intermodalnego będący: a) załadowcą wskazanym w konosamencie lub innym dokumencie, na podstawie którego odbywa się przewóz – w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego obejmującej, oprócz odcinka przewozu drogowego, transport morski, b) nadawcą – w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego obejmującej, oprócz odcinka przewozu drogowego, transport kolejowy lub żeglugę śródlądową;”, b) pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22) obowiązki lub wa%ki przewozu drogowego – obowiązki lub wa%ki wynikające z przepisów ustawy oraz: a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1, z późn. zm.4)), 1) Niniejsza ustawa: 1) służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8); 2) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającą dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. UE L 115 z 06.05.2015, str. 1). 2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650, 1039 i 1480. 4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2008, str. 35, Dz. Urz. UE L 336 z 20.12.2011, str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 01.09.2017, str. 31. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1481 b) rozporządzenia (WE) nr 561/2006, c) rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.5)), d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące wa%ków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.6)), e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 72, z późn. zm.7)), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006, g) rozporządzenia Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców (Dz. Urz. UE L 168 z 02.07.2010, str. 16), h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniają-cego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 165/2014”, lub aktów wykonawczych do rozporządzenia (UE) nr 165/2014: – rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyko-nania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymo-gi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elemen-tów składowych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, z późn. zm.8))9), – rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/548 z dnia 23 marca 2017 r. ustanawiającego standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu (Dz. Urz. UE L 79 z 24.03.2017, str. 1), i) decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego prze-pisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14, z późn. zm.10)), j) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, k) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), l) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 5)

»Zamieszczono 18-01-2019 11:100
Zgłoś!
Administrator
Moderator
Mistrz Gry
Status Status
SŻ1387
PD: 1209
PostID #50374

UWAGA: Treść przeznaczona dla osób pełnoletnich
Kliknij aby przeczytać
USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw1), 2) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4: a) po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu: „14a) operacja transportu intermodalnego – operacje: a) transportu kombinowanego albo międzynarodowego transportu kombinowanego, b) transportowe obejmujące żeglugę śródlądową lub transport morski, których częścią jest transport drogowy o długości początkowego lub końcowego odcinka drogowego nieprzekraczającego 150 km na terytorium Unii Europejskiej, przy czym gdy jest to niezbędne w celu dotarcia do najbliższego miejsca umożliwiającego obsługę pojazdu dokonującego operacji transportu intermodalnego, przewoźnik może przekroczyć długość odcinka drogowego; 14b) wysyłający – uczestnik operacji transportu intermodalnego będący: a) załadowcą wskazanym w konosamencie lub innym dokumencie, na podstawie którego odbywa się przewóz – w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego obejmującej, oprócz odcinka przewozu drogowego  *shot1*  *shot2* , transport morski, b) nadawcą – w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego obejmującej, oprócz odcinka przewozu drogowego, transport kolejowy lub żeglugę śródlądową;”, b) pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22) obowiązki lub wa%ki przewozu drogowego – obowiązki lub wa%ki wynikające z przepisów ustawy oraz: a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1, z późn. zm.4)), 1) Niniejsza ustawa: 1) służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8); 2) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającą dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. UE L 115 z 06.05.2015, str. 1). 2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650, 1039 i 1480. 4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2008, str. 35, Dz. Urz. UE L 336 z 20.12.2011, str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 01.09.2017, str. 31. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1481 b) rozporządzenia (WE) nr 561/2006, c) rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.5)), d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące wa%ków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.6)), e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 72, z późn. zm.7)), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006, g) rozporządzenia Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców (Dz. Urz. UE L 168 z 02.07.2010, str. 16), h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniają-cego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 165/2014”, lub aktów wykonawczych do rozporządzenia (UE) nr 165/2014: – rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyko-nania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymo-gi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elemen-tów składowych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, z późn. zm.8))9), – rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/548 z dnia 23 marca 2017 r. ustanawiającego standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu (Dz. Urz. UE L 79 z 24.03.2017, str. 1), i) decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego prze-pisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14, z późn. zm.10)), j) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, k) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), l) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 5)
»Zamieszczono 18-01-2019 11:240
Zgłoś!
Administrator
Moderator
Mistrz Gry
Status Status
SŻ1387
PD: 1209
PostID #50375
Miejsca, Poste%ek, Magia
»Zamieszczono 18-01-2019 22:340
Zgłoś!
Postać
Status Status
SŻ: 0
PD: 0
PostID #50376
Posterunek  *heart*  *brokenheart*  :szalony:  :oops: 
»Zamieszczono 19-01-2019 17:240
Zgłoś!
Administrator
Moderator
Mistrz Gry
Status Status
SŻ1387
PD: 1209
PostID #50377
Poste unek, unda, un un un . un
»Zamieszczono 19-01-2019 17:500
Zgłoś!
Administrator
Moderator
Mistrz Gry
Status Status
SŻ1387
PD: 1209
PostID #50378
Poste r unek, r unda, st r un, pio r un

r un r un r un r un
»Zamieszczono 19-01-2019 17:550
Zgłoś!
Status Status
SŻ1
PD: 1
PostID #50379
Posterunek  runda :szalony:  o_O  :oops:  *banhammer*    *heart*  *heart*  *shot1*  *shot1*  *shot1*  *shot1* 
»Zamieszczono 19-01-2019 17:570
Edytuj
Postać
Status Status
SŻ: 0
PD: 0
PostID #50380
Mag, ,Run , js  

To miejsce to magiczny posterunek  *p0kerface*  *p0kerface*  *p0kerface*  *p0kerface* *stres*  *stres*  *stres*  *stres*  *stres*  *stres*  *stres*  
»Zamieszczono 19-01-2019 18:110
Zgłoś!
Administrator
Status Status
SŻ1111
PD: 1129
PostID #50381
Testowy  *hmm* 
»Zamieszczono 21-01-2019 01:210
Zgłoś!
Administrator
Moderator
Mistrz Gry
Status Status
SŻ1387
PD: 1209
PostID #50562
Test


12345678910
ABCDEFGHIJ
11121314151617181920
KLMNOPRST
2122232425262728293031
UWXYZAAABACADAEAF


123
123
123
123
123
»Zamieszczono 02-02-2019 19:270
Zgłoś!
Kliknij tutaj aby odpisać