Regulamin SSRPG
Definicje:

Serwis - strony wchodzące w skład witryny SSRPG, dostępnej pod adresem ssrpg.pl a zwanej dalej stroną, forum, witryną bądź serwisem
Regulamin- niniejszy Regulamin Serwisu, zwany dalej regulaminem.
Treści – należy przez to rozumieć wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio – wizualne bądź wyrażone w inny sposób).
Konto - zwane dalej kontem bądź kontem Użytkownika, dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi. Konto dostępne jest wyłącznie Użytkownikom którzy dokonali rejestracji w serwisie.
Użytkownik - osoba korzystająca w sposób świadomy z zasobów serwisu poprzez przeglądanie treści, publikowanie treści, logowanie się do serwisu, zarządzanie ustawieniami swojego Konta.
Mistrz Gry - Osoba prowadząca Sesję w obrębie serwisu, uprawniona do zarządzania treścią prowadzonej Sesji, reagowania na nieprawidłowości, usuwania treści niezgodnych z regulaminem w obrębie prowadzonej Sesji, ustalania zasad prowadzonej Sesji. Mistrz Gry posiada wszystkie uprawnienia Użytkownika i niektóre spośród uprawnień Moderatora.
Moderator - osoba wyznaczona przez Administratora, uprawniona do zarządzania treścią, reagowania na nieprawidłowości, usuwania treści niezgodnych z regulaminem, zarządzania przynależnością Użytkowników do grup, zarządzania dostępnością całości lub części treści - w tym szczególnie poprzez nadawanie i odbieranie Użytkownikowi dostępu do określonych działów strony, podstron oraz nadawaniem i odbieraniem uprawnień do publikowania treści. Moderator jest zobowiązany stosować się do zaleceń Administratora. Grupy Moderatorów oznaczone są specjalnym kolorem nazwy Użytkownika, oraz odpowiednią nazwą rangi widoczną w profilu Użytkownika oraz w widoku tematów. Moderator posiada wszystkie uprawnienia przysługujące Mistrzom Gry.
Moderacja - zarządzanie treścią i ustawieniami serwisu w ramach uprawnień Moderatora.
Administrator - właściciel Serwisu i domeny ssrpg.pl, lub osoba wyznaczona przez właściciela Serwisu i domeny ssrpg.pl do zarządzania jego treścią, i ustawieniami. Administrator posiada wszystkie uprawnienia przysługujące Moderatorom.
Administracja - zarządzanie treścią i ustawieniami serwisu w ramach uprawnień Administratora.
Nick - zwany dalej Nickiem, Loginem lub Nazwą Użytkownika - jest to unikalny zbiór znaków podawany przez Użytkownika podczas rejestracji jako nazwa użytkownika, która jest dołączana do każdej publikowanej przez Użytkownika treści, a który jest niezbędny do uzyskania dostępu do Konta.
Hasło - unikalny zbiór znaków, służący do szyfrowania połączenia Użytkownika z Serwisem w momencie logowania, podawany przez Użytkownika podczas rejestracji, i każdorazowo podczas logowania, niezbędny do uzyskania dostępu do Konta.
System - zbiór oprogramowania Serwisu, umożliwiający przeglądanie i publikowanie treści, zarządzanie treścią i Kontami.
Sesja - zwana dalej grą lub sesją, jest to tekstowa gra fabularna, prowadzona przez Mistrza Gry poprzez forum lub poprzez czat w obrębie serwisu.
PBC - Sesja prowadzona poprzez czat.
PBF - Sesja prowadzona poprzez forum.
Profil - zbiór danych Użytkownika, zamieszczonych przez Użytkownika poprzez Konto w celu ich upublicznienia.
Srebrne Żetony - darmowa waluta Serwisu, przydzielana Użytkownikowi przez System automatycznie za aktywne korzystanie z Serwisu.
Sklep - moduł Serwisu pozwalający na wymianę Srebrnych Żetonów na Przedmioty Premium.
Przedmioty Premium - przedmioty przypisane do Konta, umożliwiające Użytkownikom dostęp do niestandardowych opcji dla Postaci uczestniczących w Sesjach.
Awatar - obrazek powiązany z kontem Użytkownika, dołączany do publikowanych przez Użytkownika treści i widoczny w Profilu.
Sygnatura - treść powiązana z kontem Użytkownika, dołączana do publikowanych przez Użytkownika treści i widoczny w Profilu.
Komunikator - część Systemu służąca do prowadzenia pomiędzy Użytkownikami rozmów prywatnych.
Post / Wpis - treść zamieszczona na forum lub na czacie poprzez dostępny w serwisie edytor.
Postać - fikcyjny bohater stworzony przez Użytkownika.
OP - Postać "Overpower" czyli postać, której umiejętności i statystyki są absurdalnie zawyżone.
Gracz - Użytkownik uczestniczący w Sesji.
Karta postaci - stworzona przez użytkownika podstrona Serwisu, zawierająca szczegółowy opis fikcyjnego bohatera Użytkownika.
Ostrzeżenie - informacja w Profilu zamieszczony przez Moderatora lub Administratora, informujący Użytkownika o niezgodności jego treści z Regulaminem.
Kick - wyrzucenie Użytkownika z pokoju czatowego, w związku ze złamaniem przez Użytkownika Regulaminu.
Ban - blokada możliwości publikowania i czytania całości lub części treści serwisu.
Uciszenie - blokada możliwości publikowania treści serwisu.


I Postanowienia ogólne:

1.Regulamin dotyczy użytkowania stron wchodzących w skład witryny SSRPG , dostępnej pod adresem ssrpg.pl a zwanej dalej witryną bądź Serwisem.
Regulamin jest formą umowy pomiędzy Serwisem a Użytkownikami. Użytkownik poprzez rejestrację, logowanie, publikowanie treści oraz użytkowanie treści, wyraża zgodę na przestrzeganie treści regulaminu oraz staje się stroną umowy.

2.Każdy zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do sprawdzenia aktualnej listy Moderatorów i Administratorów. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo kontaktować się z wybranym Moderatorem lub Administratorem w celu zgłoszenia nieprawidłowości w zachowaniach Użytkowników, Mistrzów Gry, Moderatorów, lub podejrzanej treści znalezionej w serwisie.

3.Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z serwisu, jednak skutki jego działalności na stronie w trakcie jej użytkowania, w postaci treści, podlegają niniejszemu regulaminowi.
4.Użytkownik może w każdym momencie zażądać usunięcia Konta, poprzez powiadomienie o tym Administratora. Wówczas Konto, wraz z powiązanymi z nim danymi osobowymi zostanie usunięte w ciągu pięciu dni roboczych.

5.Użytkownik ma w każdym momencie użytkowania serwisu wgląd do swoich danych, oraz możliwość zarządzania nimi poprzez Konto.

6.Korzystanie z serwisu jest dobrowolne oraz całkowicie darmowe. Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczania jakichkolwiek należności ani podczas rejestracji w serwisie, ani w konsekwencji jego użytkowania, ani w konsekwencji odstąpienia od użytkowania Serwisu.

7.Jako użytkowanie serwisu należy rozumieć: publikowanie treści w postaci tekstu, obrazów, utworów muzycznych i filmowych, uczestniczenie w rozmowie na czacie, czytanie treści forum, aktualizację danych Profilu, tworzenie i edycję Kart Postaci, tworzenie i edycję Sesji, uczestniczenie w Sesjach.

8.Nick (Login) oraz Awatar są widoczne dla innych Użytkowników, i nie mogą stanowić treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych, drastycznych, bądź łamiących przepisy prawa.

9.W skład regulaminu serwisu wchodzą tematy


II Zasady publikowania treści

1. Serwis jest poświęcony tematyce RPG, w tym głównie fabularnym grom tekstowym (PBF, TGF, PBC). Wszystkie niezwiązane z nimi dyskusje mogą być prowadzone jedynie w przeznaczonych do tego miejscach, takich jak Komunikator(Konto), pokój Ustalenia(czat) bądź dział Offtopic(forum).

2. W serwisie piszemy głównie po polsku, używając polskich znaków. Zaawansowane opcje formatowania tekstu, takie jak wielkie litery, krzykliwe kolory, nietypowa czcionka, służą zaakcentowaniu ważnych części posta i nie należy ich nadużywać.
Moderator oraz Administrator mają prawo edytować treść postów zamieszczonych w obrębie serwisu.

3. Wszelkie spamowanie, floodowanie, trollowanie, PoKemONoWaNie oraz wulgaryzmy są zakazane i mogą skutkować natychmiastową blokadą konta (ban).

4. Zabronione jest publikowanie w ogólnodostępnych tematach treści pornograficznych, wulgarnych, obrażających uczucia religijne oraz niezgodnych z aktualnie obowiązującym w Polsce prawem. Treści mogące zawierać elementy nieodpowiednie dla osób nieletnich na forum muszą być oznaczone przez Użytkownika lub Moderatora znacznikiem "ADULT" dostępnym w edytorze treści, a zawierające je sesje posiadać znacznik "+18". Treści zawierające elementy nieodpowiednie dla osob niepełnoletnich na czacie powinny być publikowane za pomocą komendy "/a", która ukryje nieodpowiednie elementy przed osobami niepełnoletnimi, oraz przed osobami które nie podały w Profilu swojej daty urodzenia. Zabronione jest również publikowanie w tematach ogólnych oraz w formie ogólnodostępnej wyrywków lub całości treści prywatnej korespondencji, niezależnie od sposobu jej otrzymania.

5. Niedozwolone jest usuwanie wpisów Moderatorów, Administratorów i Mistrzów Gry z postów, Kart Postaci, poprzez całkowite usuwanie ich treści, lub zmianę ich treści w trakcie edycji Posta. Niedozwolone jest również edytowanie całości Posta lub Karty Postaci przez Użytkownika, a w szczególności usuwanie całości posta lub karty postaci poprzez edycję. Wyjątek stanowią tematy organizacyjne, ogłoszeniowe i opisowe, nie będące dyskusją ani częścią fabuły Sesji. Zapis ten nie dotyczy Moderacji i Administracji.

6. Reklamowanie gier innych niż dostępne w obrębie Serwisu, reklamowanie innych stron WWW, produktów, usług, odbywa się wyłącznie za zgodą Administratora i w porozumieniu z Administratorem. Posty zawierające tego typu reklamy, jeżeli Administrator nie postanowił inaczej, należy zamieszczać w temacie "Reklama i Współpraca".

7. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Administrator będzie w ramach swoich możliwości usuwał powielone Konta Użytkowników.

8. Nick(login) Użytkownika nie może składać się z przypadkowych znaków, samych cyfr lub znaków interpunkcyjnych. Musi być on czytelny i możliwy do wymówienia.

9. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swoich danych dostępowych do Serwisu, w tym w szczególności Nick'u i Hasła. Ponadto użytkownik nie może publikować treści zawierających dane osobowe własne bądź cudze. Użytkownik może publikować własne dane osobowe jedynie w Profilu, poprzez Konto, jednak Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dostęp osób trzecich do danych osobowych, które Użytkownik upublicznił celowo i w sposób oczywisty. Zarejestrowany Użytkownik ma stały dostęp do danych powiązanych z Kontem, i może nimi poprzez Konto zarządzać.

10. Moderator i Administrator mają prawo zmienić treść Profilu, postu, Karty postaci, jeśli jest ona niezgodna z Regulaminem lub wpływa negatywnie na wizerunek serwisu.

11. Wszelkie sprawy konfliktowe, w tym w szczególności zastrzeżenia co do bezstronności Moderatorów oraz nieodpowiednie zachowania Użytkowników powinny zostać zgłoszone Administratorowi.

12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu oraz spory Użytkowników rozstrzyga Administrator i decyzja Administratora jest nadrzędna wobec interpretacji Regulaminu. Niedozwolone jest wykłócanie się z Moderatorem lub Admiinstratorem poprzez widoczne dla innych wpisy. Uwagi dotyczące wątpliwości należy zgłaszać w specjalnie do tego przewidzianych tematach bądź bezpośrednio do Administratora, poprzez Komunikator.

13. Posty powinny być pisane wyłącznie za pomocą znaczników BBCode dostępnych w edytorze Serwisu. Próby ingerencji w kod postów poprzez doklejanie obcego kodu zostaną ukarane Uciszeniem lub Banem czasowym lub trwałym.

14. Zabronione jest dodawanie treści objętych prawem autorskim, których autorem nie jest Użytkownik publikujący treści, za wyjątkiem treści na których publikowanie użytkownik otrzymał zgodę Autora.

15. Administracja NIE ODPOWIADA za treści zamieszczane przez Użytkowników. Każdy Użytkownik zamieszcza treści na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

16. Treści opublikowane na naszym forum stają się własnością forum i podlegają Administracji witryny, stanowiąc dobro serwisu. Zabronione jest kopiowanie treści zawartych w Serwisie i w postach napisanych przez jego Użytkowników w celu opublikowania ich na innych stronach. Wyjątek stanowi twórczość własna użytkowników, czyli wszystko to stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Autorskich i Prawach Pokrewnych oraz dane osobowe Użytkownika - w przypadku w którym sam autor treści chce opublikować je w innym miejscu.
Właściciel serwisu nie zgadza się na kopiowanie i rozpowszechnianie poza Serwisem treści w nim zawartych bez wyraźnej zgody Administratora.
Ator wpisu udziela równocześnie nieograniczonej czasem zgody na rozpowszechnianie jego treści w internecie.

17. Dane związane z kontem Użytkownika, zapisywane przez system serwisu automatycznie a niedostępne do wglądu i użytku innym Użytkownikom, takie jak adres IP powiązany z kontem Użytkownika, data i godzina ostatniego logowania, data i godzina rejestracji konta, pozostają zapisane w bazie danych również po usunięciu konta Użytkownika - co wynika bezpośrednio z mechaniki działania serwisu oraz Administracji pojawiającą się w nim treścią. Więcej informacji o danych zapisywanych automatycznie wyszczególniono w polityce prywatności. Wymienione w niniejszym punkcie dane nie są objęte w rozumieniu prawa ustawą o ochronie danych osobowych, ze względu na brak bezpośredniego do nich dostępu.

18. Administrorzy SSRPG dokładają wszelkich starań, aby serwis był miejscem przyjemnym i bezpiecznym. Jednak nie jest możliwe wykrycie wszystkich niezgodnych z Regulaminem treści w momencie ich pojawienia się na stronie. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny/a za to, co zamieszczasz w sieci. Miej na względzie komfort i bezpieczeństwo swoje oraz innych Użytkowników sieci. Jeśli widzisz naruszenie regulaminu lub treści niezgodne z obowiązującym prawem, zgłoś je Administratorowi bądź Moderatorowi.


III Uczestniczenie w Sesjach

1. Sesje są prowadzone i zarządzane przez Mistrzów Gry. Każda Sesja może mieć jednego lub wielu Mistrzów Gry.

2. Każdy zarejestrowany Użytkownik może utworzyć i poprowadzić własną sesję w Serwisie. Użytkownik który założył własną Sesję w obrębie treści należących do Sesji jest Mistrzem Gry, i obowiązują go zapisy Regulaminu dotyczące Mistrzów Gry.

3. Mistrz Gry ma prawo nie zezwolić Użytkownikowi na uczestnictwo w swojej Sesji, i nie jest zobowiązany (choć jest to zalecane) do podawania Użytkownikowi przyczyny.

4. Mistrz Gry decyduje o tym czy działania graczy powiodły się i jaki odniosły skutek. Podważanie jego decyzji, niestosowanie się do poleceń czy publiczne poddawanie w wątpliwość jego obiektywności oraz uczciwości, wraz z dyskusjami na ten temat w postach, są zabronione.

5. Każdy zarejestrowany Użytkownik może uczestniczyć zarówno w sesjach głównych jak i w sesjach pobocznych.

6. Mistrz Gry może ustanowić dodatkowe zasady uczestniczenia w jego Sesji, w tym w szczególności opracowywać własną mechanikę gry, własne zasady zamieszczania postów i wpisów w swojej grze, własne zasady tworzenia Postaci uczestniczących w jego grze.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Mistrz Gry może w swojej sesji ustanowić własne zasady, pomagające mu zrealiować własny plan fabularny.

8. Jeżeli Mistrz Gry podczas oceny powodzenia działań Gracza używa innego systemu niż wbudowany w system Serwisu generator rzutów kośćmi, informacja o tym musi być czytelna i dostępna w temacie opisującym Sesję i jej założenia.

9. Mistrz Gry prowadzący Sesję PBF MOŻE zabić fabularnie Postać bez zgody użytkownika, jeżeli wynika to bezpośrednio z rozegranej fabuły Sesji, a Postać nie uczestniczy w Sesjach PBC. Użytkownik, którego postać została zabita, ma obowiązek oznaczyć to w Karcie Postaci.

10. Mistrz Gry prowadzący Sesję PBC może zabić fabularnie Postać tylko za zgodą Użytkownika. Jednak Mistrz Gry nadal może wyciągać konsekwencje fabularne w postaci zdarzeń dla Postaci przykrych, w tym również uczynić postać ranną, nieprzytomną, a w skrajnych przypadkach nawet okaleczyć.

11. Mistrz Gry może wyrzucić ze swojej Sesji Postać bądź wszystkie postacie Użytkownika, który nie stosuje się do zaleceń Mistrza Gry dotyczących zasad uczestniczenia w Sesji. Podobnie Mistrz Gry może wyrzucić Postać lub wszystkie Postacie użytkownika, ktory nie reaguje na uwagi i notatki Mistrza Gry, nie stosuje się do rzutów kośćmi i decyzji fabularnych.

12. Użytkownik który chce uśmiercić swoją Postać uczestniczącą w Sesji PBC może to zrobić wyłącznie poprzez użycie Przedmiotu Premium "Śmierć", dostępnego w Sklepie za Srebrne Żetony.

13. Mistrz Gry może w swojej Sesji zabić fabularnie swoje postacie bez konieczności używania Przedmiotu Premium "Śmierć", jeśli są to postacie stworzone wyłącznie na potrzeby fabularne danej sesji i nie uczestniczą ani nie uczestniczyły w innych Sesjach PBC.

14. Mistrz Gry prowadzący Sesję PBC ma obowiązek akceptować Przedmioty Premium użyte przez Użytkownika dla Postaci Użytkownika.

15. Klimat przede wszystkim. Każdy Użytkownik biorący udział w Sesjach jest zobowiązany pisać starannie, zgodnie z założeniami fabularnymi podanymi przez Mistrza Gry, dostosowując działania Postaci do klimatu sesji. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest pisać czytelnie i zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami, w tym również zasadami poprawnej polszczyzny. Psucie zabawy pozostałym Użytkownikom może skutkować Ostrzeżeniem, Uciszeniem, lub Banem.

16. Mistrz Gry jest zobowiązany do całkowitej uczciwości, bezstronności i obiektywności. Nie może faworyzować ani zniechęcać Graczy do udziału w Sesji. Zobowiązany jest zatem traktować wszystkich Użytkowników jednakowo i sprawiedliwie. Punkt ten nie dotyczy uzasadnionych konsekwencji fabularnych wobec Postaci.

17. Użytkownik może wykonać w Sesji PBC samodzielnie rzut kością tylko w przypadku, w którym Mistrz Gry wyrazi na to zgodę. Mistrz Gry ma prawo zignorować wynik rzutu, na który nie wyraził zgody.

18. Użytkownik który wykonał w Sesji PBC autoryzowany przez Mistrza Gry rzut, nie może powtórzyć tego samego, lub podobnego, ale dotyczącego tego samego działania rzutu w nadziei na inny wynik. Użytkownik który nie zgadza się z wynikiem rzutu kością, ma prawo użyć Przedmiotu Premium "Powodzenie".

19. Mistrz Gry ma prawo przydzielić Przedmioty Premium "Złoto" Użytkownikowi tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione fabularne (rozegrane). Użytkownik, który nie zdobył Przedmiotów Premium "Złoto" podczas Sesji PBC, może wymienić Srebrne Żetony na Przedmiot Premium "Złoto" w Sklepie.

20. Mistrz Gry ma prawo usuwać QN tylko w obrębie swojej Sesji PBC.

21. Gracz jest zobowiązany podczas uczestniczenia w Sesji PBC do akceptowania Przedmiotów Premium użytych przez pozostałych Graczy, oraz do dostosowywania opisywanych działań Postaci do wyników rzutów kośćmi.

22. Gracz na wezwanie Mistrza Gry zobowiązany jest do zmiany treści Karty Postaci na zgodną ze zmianami, które zostały dla Postaci rozegrane fabularnie.

23. Gracz uczestniczący w Sesji PBC ma obowiązek stosować dostępne Komendy Czata we wszystkich Pokojach za wyjątkiem Pokoju "Ustalenia", zgodnie z opisem komend dostępnym w zakładce Serwisu "Komendy Czata". Celowe i złośliwe zaśmiecanie Gry niepotrzebną treścią będzie karane Kick'iem, Uciszeniem albo Banem.

24. Gracz nie może swoimi działaniami doprowadzać fabularnie do sytuacji absurdalnych, kłócących się z oczywistymi założeniami fabuły Sesji w której uczestniczy. Mistrz Gry ma prawo zwrócić uwagę graczowi który dopuszcza wobec swojej Postaci do absurdu, a w przypadku braku reakcji gracza cofnąć jego fabularne poczynania. Gracz ktory nadal będzie prowadził Postać w sposób absurdalny ryzykuje tym, że Mistrz Gry może wyrzucić Postać albo wszystkie postacie Gracza ze swojej Sesji. Złośliwe nadużywanie cierpliwości Mistrza Gry będzie uznane za trollowanie i ukarane Uciszeniem lub Banem czasowym bądź trwałym.

25. Gracz nie może prowadzić postaci w sposób nie wynikający z fabuły i Karty Postaci, chyba że założenia Sesji bądź ustalenia pomiędzy Graczem i Mistrzem Gry jasno na to pozwalają. Wszystkie cechy, wiedza Postaci, oraz jej umiejętnosci które nie są zawarte w Karcie Postaci ani nie wynikają z fabuły Sesji, mogą być przypisane postaci dopiero gdy zostaną rozegrane fabularnie. Oznacza to również, że Gracz nie może wymyślać cech, ekwipunku i przedmiotów Postaci wyłącznie na potrzebę chwili, jeśli ich posiadanie nie zostało wcześniej wspomniane przez fabułę Sesji. Gracz jest zobowiązany nie utrudniać Mistrzowi Gry prowadzenia Sesji swoimi działaniami, i stosować się do uwag Mistrza Gry. Mistrz Gry ponadto pilnuje zbalansowania prowadzonej przez siebie Sesji, dlatego jeśli uzna że Postać jest OP, ma prawo zgłosić ten fakt Graczowi, który zobowiązany jest wówczas zweryfikować statystyki i umiejętności Postaci zgodnie ze wskazówkami Mistrza Gry.
 Interpretację faktycznych zachowań, a nie jedynie konsekwencji fabularnych Gracza, Mistrz Gry powinien uzależnić od całokształtu osiągnięć Gracza w jego Sesji oraz reakcji Gracza na zwracane Graczowi uwagi. W przypadku w którym Gracz ignoruje zwracane uwagi, Mistrz Gry może zgłosić sytuację jako sporną Administratorowi.

26. Użytkownik, który uważa, że jego Postacie są traktowane przez Mistrza Gry niesprawiedliwie, a konsekwencje fabularne są nieuzasadnione, może zgłosić to bezpośrednio do Administratora poprzez Komunikator.

27. Wydarzenia fabularne, które skutkują zmianą statystyk Postaci, zmianą ekwipunku Postaci, zmianą umiejętności Postaci, lub diametralną zmianą interakcji pomiędzy postaciami, odbywają się w Sesjach jawnie, poprzez ich fabularny opis PBC lub PBF. Gracz wraz z Mistrzem Gry mogą rozegrać prywatnie, poprzez Komunikator lub inne formy pisane wątki, dialogi i wydarzenia pomocnicze.

28. Gracz może grać wyłącznie swoimi Postaciami. Gracz może zamieścić wpisy należące do cudzych postaci tylko w przypadku, w którym dostał na to potwierdzone pozwolenie innego Gracza, do którego należy Postać. Gracz może zdecydować o przekazaniu swojej Postaci innemu Graczowi na określony czas lub na stałe.

29. W przypadku porzucenia Postaci przez Gracza, Administrator ma prawo podjąć decyzję o przejęciu Postaci przez Mistrza Gry bądź innego Gracza - jeżeli Gracz, do którego należy Postać deklaruje brak dalszej chęci prowadzenia tej Postaci, a nieaktywność tej Postaci zaburza założenia fabularne Sesji bądź może doprowadzić do nieaktywności Sesji.

30. Autor Sesji domyślnie staje się Mistrzem Gry Sesji. Sesja może posiadać jednego lub wielu Mistrzów Gry. O przyznaniu roli Mistrza Gry w swojej Sesji decyduje jej autor, bądź akturalny Mistrz Gry - w przypadku w którym autor Sesji nie jest już jej Mistrzem Gry.

31. Autor Sesji który jest jedynym Mistrzem Gry może zdecydować o odstąpieniu Sesji innemu Użytkownikowi, który wówczas ma prawo poprowadzić Sesję jako Mistrz Gry. W przypadku porzucenia Sesji przez autora który jest jedynym Mistrzem Gry, Sesja może zostać przejęta przez innego Gracza który wówczas stanie się jej Mistrzem Gry. Przejęcie Sesji przez innego Mistrza Gry może nastąpić tylko w przypadku całkowitego porzucenia przez Mistrza Gry uczestniczenia na stronie, bądź w przypadku w którym aktualny Mistrz Gry wyrazi na przejęcie Sesji zgodę, bądź w przypadku w którym Mistrz Gry zostanie ukarany trwałym Banem. Przejęcie Sesji nie może nastąpić w wyniku krótkotrwałej nieobecności Mistrza Gry, lub w wyniku nieobecności Mistrza Gry o której powiadomi on Użytkowników lub Administratora.

32. W przypadku porzucenia przez autora bądź przez głównego Mistrza Gry takiej Sesji która ma wielu Mistrzów Gry, Sesja może być nadal prowadzona przez pozostałych Mistrzów Gry, którzy podział obowiązków wobec Graczy w Sesji ustalają wówczas między sobą.

33. Każdorazowe przejęcie zarówno Sesji jak i Postaci może się odbyć wyłącznie za wiedzą i zgodą Administratora i w zgodności z Regulaminem.


IV Komunikator

1. Każdy zarejestrowany Użytkownik, który nie został ukarany Uciszeniem lub Banem, ma dostęp do Komunikatora, poprzez który może się kontaktować z innymi Użytkownikami. Treści wymieniane przez komunikator podlegają w całości Regulaminowi. Każda wiadomość wysłana poprzez Komunikator może zostać zgłoszona Moderatorowi, który w konsekwencji zgłoszenia uzyska dostęp do treści zgłoszonej wiadomości. Użytkownik, który nie chce otrzymywać wiadomości poprzez Komunikator, może wyłączyć Komunikator w ustawieniach swojego Konta.

2. Użytkownik, który nie chce otrzymywać wiadomości jedynie od innego, wybranego Użytkownika, może w Profilu tego Użytkownika wybrać opcję "Dodaj do wrogów", co uniemożliwi wybranej osobie kontaktowanie się poprzez Komunikator z Użytkownikiem. Użytkownik w każdym momencie ma dostęp do aktualnej listy Przyjaciół oraz Wrogów w ustawieniach Konta, i może w każdym momencie dodawać lub usuwać osoby z obydwu list. Rozsyłanie niechcianych wiadomości (spam, treści niezgodne z obowiązującym regulaminem, wiadomości których celem jest złośliwość) powinno zostać zgłoszone Moderatorowi. Autor nachalnej korespondencji zostanie wówczas ukarany przez Administratora Uciszeniem lub Banem.

3. Użytkownik nie może publikować treści wiadomości prywatnych otrzymywanych od innych Użytkowników w żadnym innym miejscu w Serwisie. Wyjątek od tego punktu stanowi zgłoszenie wiadomości z Komunikatora Moderatorowi albo Administratorowi. Zgłoszenie wiadomości z Komunikatora nie może odbyć się w sposób widoczny dla innych niż Moderator lub Administrator Użytkowników.


V Uźytkowanie Serwisu

1. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek zewnętrznych programów i dodatków mogących spowolnić lub działać na szkodę Serwisu.

2. Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników Serwisu.

3. Każdy zarejestrowany użytkownik może zgłosić treści łamiące Regulamin lub obowiązujące prawo bezpośrednio do Administratora, za pomocą Komunikatora. Każdy Użytkownik (również niezarejestrowany) może zgłosić treści łamiące Regulamin lub obowiązujące prawo poprzez dostępną na stronie zakładkę "Kontakt". Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w przeciągu pięciu dni roboczych.

4. Niniejszy Regulamin staje się ważny z chwilą opublikowania go na stronie. Użytkowanie Serwisu po zmianie regulaminu oznacza zgodę na przestrzeganie jego zapisów. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, i w konsekwencji tego zaprzestaje użytkowania Serwisu, może powiadomić o tym fakcie Administratora. Użytkownik który zaprzestał korzystania z Serwisu może zażądać od Administratora usunięcia danych osobowych Użytkownika. Administrator zobowiązuje się zareagować na żądanie w ciągu pięciu dni roboczych od dnia wpłynięcia żądania.

5. Użytkownik może korzystać wyłącznie ze swojego Konta i Nick'u. Wszelkie próby wymieniania się Kontami będą skutkowały Banem czasowym lub trwałym.

6. Nick (Login) Użytkownika może zostać zmieniony wyłącznie przez Administratora, na wyraźne żądanie Użytkownika, i za podaniem przez Użytkownika wiarygodnej przyczyny.

7. Konto Użytkownika (Konto) pozostaje własnością Serwisu zarówno w trakcie użytkowania Serwisu jak i po zaprzestaniu jego użytkowania przez Użytkownika, i jest ono Użytkownikowi udostępniane przez Administratora Serwisu w celu publikowania treści.

8. Jakiekolwiek wykorzystywanie błędów w oskryptowaniu w celu osiągnięcia korzyści w Grze jest zabronione. Użytkownik który zauważy błędy w oskryptowaniu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Administratora.

9. Użytkownik, który łamie Regulamin może zostać ukarany przez Moderatora lub Administratora Uciszeniem lub Banem czasowym lub trwałym. W specyficznych przypadkach Administrator lub Moderator mogą w konsekwencji uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do niektórych podstron i opcji Serwisu.

10. Użytkownik, który został ukarany Uciszeniem lub Banem nie może założyć w Serwisie nowego Konta. W przypadku wykrycia powielonego Konta, obydwa Konta zostaną zablokowane i ukarane Banem.

11. Użytkownik nie może swoim zachowaniem uprzykrzać innym Użytkownikom korzystania z Serwisu. Rozpoczynanie dyskusji których celem jest sprowokowanie innych Użytkowników do kłótni, bądź zniechęcenie ich do uczestniczenia w Sesjach, bądź do korzystania z Serwisu, skutkować będzie Uciszeniem, Banem czasowym lub trwałym.


VI Postanowienia końcowe:

1. Oskryptowanie serwisu jedynie ułatwia dyskusje przez internet, a jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w internecie za jego pomocą.

2. Administrator nie podejmuje się masowego usuwania wpisów ani Kont na prośbę Użytkownika. Administrator nie gwarantuje dostępności Serwisu ani nie ponosi odpowiedzialności za treści Użytkownika, które zostały utracone w wyniku Administracji, Moderacji, lub przerw w dostępności Serwisu.

3. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administrator, Moderator, lub Mistrz Gry może w każdej chwili usunąć, zmienić, przenieść lub zamknąć każdy temat i wpis, jak również usunąć część upubliczionych przez Użytkownika informacji widocznych w Profilu. Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie wszystkich podanych przez siebie informacji w bazie danych Serwisu. Informacje te nie będą przekazywane nikomu bez zgody Użytkownika, ale ani właściciel serwisu, ani autor oskryptownia nie ponosi odpowiedzialności za włamania do witryny, podczas których może dojść do kradzieży danych.

4. Administratorów, Moderatorów, oraz Mistrzów Gry prowadzących Sesje inne niż prywatne może dotyczyć dodatkowy regulamin udostępniony im w Serwisie. Użytkownik pełniący rolę Administratora, Moderatora lub Mistrza Gry może nie zgodzić się z zapisami dodatkowych regulaminów i w konsekwencji zrezygnować z dodatkowych uprawnień, bez ponoszenia żadnych dodatkowych konsekwencji tej decyzji.

5. Administrator Serwisu ma dostęp do wszystkich treści opublikowanych za pomocą Systemu Serwisu, jednak Administrator nie podejmuje się wyszukiwania treści na żądanie Użytkownika.

6. Rejestrując się na tej stronie akceptujesz wyszczególnione powyżej postanowienia. Jeśli ich nie akceptujesz, opuść witrynę, i nie rejestruj Konta. Administrator serwisu ma prawo w dowolnym czasie zmienić powyższe postanowienia, informując o zmianach poprzez publikację w serwisie ogłoszenia, niemniej wskazane jest, aby Użytkownicy sami regularnie zaglądali do tego Regulaminu. Korzystanie z serwisu po zmianach Regulaminu oznacza, że akceptujesz te zmiany ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

7. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, aktualne przepisy prawa są nadrzędne wobec Regulaminu.

Polityka Prywatności SSRPG.PL

--
Zasady określające politykę prywatności na SSRPG.pl

Na górę

Dane podawane podczas rejestracji
System serwisu pobiera dane o użytkownikach na dwa sposoby. Pierwszym z nich, najbardziej oczywistym, jest zapisywanie danych podawanych dobrowolnie przez użytkowników podczas rejestracji.

Aby umożliwić serwisowi poprawne działanie, w oparciu o bazę danych, system Serwisu SSRPG zapisuje niektóre z danych umożliwiających użytkownikom poprawne, zgodne z oczekiwaniami korzystanie z serwisu, oraz umożliwiające administratorom podejmowanie działań administracyjnych - w tym w szczególności zarządzanie uprawnieniami użytkowników, oraz nałożonymi na nich ograniczeniami.

Podczas zakładania konta w Serwisie SSRPG, użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, który wymaga podania niektórych spośród jego danych osobowych - w szczególności unikalnego identyfikatora wybranego przez użytkownika, zwanego dalej "nazwą użytkownika", "nickiem" lub "loginem", aktualnego adresu e-mail użytkownika, oraz unikalnego zestawu znaków stanowiących zabezpieczenie przed dostępem do konta użytkownika osób niepowołanych, zwanego dalej "hasłem" lub "hasłem użytkownika".

Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania podczas rejestracji w serwisie żadnych pozostałych danych osobowych, w tym również informacji o płci, miejscu zamieszkania, wykonywanym zawodzie, numerów komunikatorów. Niektóre dane podane podczas rejestrowania konta w Serwisie SSRPG mogą być później widoczne dla innych użytkowników, dlatego użytkownik rejestrujący się w serwisie nie powinien zamieszczać danych mogących wpłynąć jego bezpieczeństwo. Dane nieoznaczone jako obowiązkowe są danymi, które będą wyświetlane w profilu użytkownika osobom, które zechcą go obejrzeć.
Spośród danych podanych podczas rejestrowania konta w Serwisie SSRPG, widoczny dla innych użytkowników będzie login użytkownika, informacje dodatkowe wpisane przez niego w profilu użytkownika, takie jak zainteresowania, adres strony domowej, pochodzenie, oraz treść strony "O mnie".

Istnieje możliwość ukrycia przed pozostałymi użytkownikami adresu e-mail. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w swoim panelu zarządzania kontem użytkownika, lub zaznaczyć odpowiednio opisaną opcję podczas rejestrowania konta w serwisie.

Spośród danych zapisanych w systemie serwisu, niewidoczne dla innych użytkowników będzie hasło użytkownika. Dostęp do hasła użytkownika ma wyłącznie użytkownik, do którego należy hasło. Hasła użytkownika nie widzą ani pozostali użytkownicy, ani administracja serwisu. Użytkownik powinien chronić swoje dane dostępowe we własnym zakresie, i nie przekazywać ich osobom trzecim.

Hasło użytkownika jest kodowane w bazie danych serwisu - dlatego nie jest możliwe odzyskanie go w przypadku, w którym użytkownik z jakiegoś powodu go zapomni. Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z opcji wygenerowania nowego hasła, dostępnej w panelu logowania. Nowe hasło zostanie przesłane na e-mail podany przez użytkownika jako jego aktualny adres e-mail. Aby wiadomość zawierająca nowe hasło dotarła do użytkownika, adres e-mail musi się pokrywać z adresem podanym podczas rejestracji, bądź w panelu zarządzania kontem - dlatego istotne jest aby użytkownik podał w swoim profilu faktyczny, aktywny adres e-mail. W przeciwnym razie opcja odzyskania hasła może okazać się niemożliwa.

Na górę

Dane zbierane przez system automatycznie
Serwis SSRPG, oprócz danych podawanych podczas rejestracji, pobiera również inne dane, zarówno od użytkowników zalogowanych, jak i niezalogowanych w serwisie. Danymi pobieranymi automatycznie są: adres ip z którego zarejestrował się użytkownik, adres ip z którego użytkownik publikował treści w serwisie, nazwa usługi internetowej z której użytkownik połączył się z witryną, rodzaj używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej, informacje o czasie odwiedzin witryny, oraz informacje o odwiedzonych podstronach wchodzących w skład serwisu. Tego typu informacje są zbierane przez system i zapisywane automatycznie, zarówno od użytkowników zalogowanych, jak i niezalogowanych na stronie.
Oprócz wymienionych wyżej danych, system zapisuje w komputerze użytkownika tzw "ciasteczka"(Cookies). Są to niewielkie pliki zapisujące ustawienia przeglądanej witryny. Pliki Cookies zapisane w komputerze użytkownika nie są w żaden sposób monitorowane przez Serwis SSRPG. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików Cookies w swojej przeglądarce. W każdej chwili użytkownik może również usunąć pliki Cookies dotyczące Serwisu SSRPG oraz jego podstron.

Na górę

Oświadczenie administracji
Administracja Serwisu SSRPG oświadcza i gwarantuje, że ŻADNE dane podane przez użytkownika, zarówno podczas rejestracji, jak i użytkowania serwisu, nie są przechowywane w sposób inny, niż wynikający z prawidłowego funkcjonowania serwisu, oraz umożliwiający podejmowanie działań administracyjnych takich jak zarządzanie uprawnieniami i ograniczeniami nałożonymi na użytkowników.
Administracja Serwisu SSRPG oświadcza również, że dane podane przez użytkowników nie będą przekazywane innym podmiotom i osobom trzecim, ani nie posłużą do rozsyłania materiałów reklamowych. Wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja, w której nieujawnienie osobom upoważnionym niektórych spośród wymienionych danych wiązałoby się ze złamaniem przez administrację serwisu obowiązujących przepisów prawa.
Zapis ten nie dotyczy danych dodatkowych, podanych przez użytkowników dobrowolnie w profilu użytkownika, które użytkownik zamieścił w celu publicznego ich wyświetlania w profilu użytkownika, oraz treści zamieszczonych na stronach serwisu takich jak czat, forum, blogi i galerie.
Administracja zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom, w oparciu o posiadane dane kontaktowe, wiadomości e-mail, zawierających dane aktywacyjne konta użytkownika, informacje dotyczące zmian użytkowania konta zarejestrowanego w serwisie, informacje dotyczące zmiany regulaminu i polityki prywatności serwisu, prośby o ponowną aktywację konta, informacje dotyczące postępowania w przypadku zgłoszenia wysłanego przez użytkownika do administracji, decyzji w związku z ofertami, propozycjami, oraz prośbami wysłanymi przez użytkownika do administracji, jak również wszelkich wiadomości dotyczących treści subskrybowanych przez użytkownika.

Administracja zobowiązuje się do nie rozsyłania poprzez e-mail bądź komunikatory materiałów niezwiązanych z użytkowaniem serwisu, a w szczególności żadnych materiałów reklamowych od partnerów serwisu.
Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki prywatności w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują po siedmiu dniach od momentu opublikowania ich na stronie serwisu. O ewentualnych zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie ogłoszenia na forum serwisu, bądź poprzez wiadomość e-mail.

Na górę